กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 66 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 66 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักรังสีเทคนิค 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

2. พยาบาล 21 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3. นักทัศนมาตร 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางทัศนมาตร และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาทัศนมาตรศาสตร์

4. นักโภชนาการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทาง โภชนาการ, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาคหกรรมศาสตร์, สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

5. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

6. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

7. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

8. พนักงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

9. พนักงานห้องวิสัญญี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

10. พนักงานรักษาศพ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

11. พนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขา การบัญชี)

12. พนักงานธุรการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

13. พนักงานพัสดุ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

14. พนักงานช่วยการพยาบาล 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

15. พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

16. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

17. พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

18. พนักงานบริการสุขาภิบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

19. พนักงานห้องทดลอง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

20. พนักงานซักรีด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-12 มกราคม 2567 (เวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.) โทรศัพท์ 0 2534 2570

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page