โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ตั้งแต่ 19 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12-21 มิถุนายน 2567

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 28 อัตรา

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 28 อัตรา ตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2567

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-20 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิถุนายน 2567

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือเป็นลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือเป็นลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลภูซาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลภูซาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 48 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิถุนายน 2567

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน 4 อัตรา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2567

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 11-18 มิถุนายน 2567

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page