สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสถาบันโรคผิวหนัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง 2 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

สถาบันโรคผิวหนัง จะรับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected] โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ได้ทางเว็บไซต์สถาบันโรคผิวหนัง www.iod.go.th หัวข้อข่าวและกิจกรรม > ข่าวสมัครงาน โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงใน ใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 (ในเวลาราชการ 16.30 น.) โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตามข้อ 3.1.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected]

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page