โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 21 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ

1. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
ประจำ ฝ่ายการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจ และทรวงอก

2. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประจำ งานรังสีวิทยา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

3. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประจำ สาขารังสี (ปฏิบัติงานห้องผ่าตัด)
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ประจำ งานศูนย์ทรานฟอร์เมชั่น
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประจำงานเครื่องมือแพทย์
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคนิค การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการระบาด ทางการแพทย์เวช ศาสตร์การธนาคารเลือด ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ การแพทย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา เคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ชีวเคมี ชีววิทยา (ยกเว้นวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)

6. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประจำ งานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา สัตววิทยา เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์

7. พยาบาล จำนวน 2 อัตรา
ประจำ งานส่งเสริมสุขภาพ
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

8. พยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ประจำ งานพัฒนาคุณภาพการบริการ
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

9. พยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ประจำ งานจ่ายกลาง
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขา การ พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

10 พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา
ประจำฝ่าย เภสัชกรรม
อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

11. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ประจำ หน่วยประสานสิทธิการรักษาพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

12. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
ประจำ งานจ่ายกลาง
อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

13. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 5 อัตรา
ประจำ งานบริหารทางทันตกรรม
อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาต่อจาก ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.00 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368 หรือ 0-2977-8007
2. สมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึง เวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page