กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมยุทธบริการทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานเวชนิทัศน์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
(2) มีความสามารถ และเหมาะสมใสการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทน ปริญญาตรี เดือนละ 18,000 บาท

2 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
(2) มีความสามารถ และเหมาะสมใสการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทน ปริญญาตรี เดือนละ 18,000 บาท

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองสนับสนุน สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2585 6492 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 เมษายน 2567 เวลา 0900-1500 น. (เฉพาะวันเวลาทำการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page