สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 13 อัตรา (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
– อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
– ค่า พ.ต.ส. 1,500 บาท
– ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจการพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
– อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท
– ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจการพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
– อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
– ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์

4 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
– อัตราค่าจ้าง 15,490 บาท
-ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจเครือข่าย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (Walk in) ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ
การ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หรือ สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.galya.go.th

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page