องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 247 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 247 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 26 ตำแหน่ง รวม 219 อัตรา ประกอบด้วย
ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 23 ตำแหน่ง 182 อัตรา ดังนี้
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
(1) ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
(2) ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา
(3) ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
(4) ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปนี้
1) ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ เอกการสอน ภาษาอังกฤษ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เอกวรรณคดีอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เอกการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) เอกการศึกษาและภาษาอังกฤษ เอกวิธีสอนภาษาอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เอกภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เอกภาษาอังกฤษชั้นสูง เอกภาษาอังกฤษศึกษา เอกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสื่อสาร เอกภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เอกการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศ เอกการสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
2) ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก เอกการตลาด เอกการขาย เอกธุรกิจค้าปลีก เอกการจัดการทั่วไป (การตลาด) เอกธุรกิจศึกษา (การตลาด) เอกการโฆษณา
3) ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการท่องเที่ยว เอกการจัดการ ท่องเที่ยว เอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เอกพัฒนาการท่องเที่ยว เอกการจัดการ MICE และ EVENT การโรงแรมและการ ท่องเที่ยว เอกการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
4) ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกช่างกลโรงงาน เอกการเขียนแบบ เครื่องกล เอกอุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ) เอกเครื่องมือกลเทคนิคการผลิต เอกวิศวกรรมการผลิต เอกอุตสาหกรรม เครื่องมือกล เอกวิศวกรรมอุตสาหการ เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) เอกอุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องมือกล) เอกเทคโนโลยีการผลิต เอกวิศวรรมเครื่องกล เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต เอกวิศวรรมอุตสาหการ เอกเทคโนโลยีการผลิต เอกวิศวรรมเครื่องกล เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต เอกวิศวรรมอุตสาหการ (ออกแบบการผลิต) เอกการจัดการผลิต เอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
ค่าตอบแทน
– ปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือเทียบเท่า ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร 5 ปี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,800.- บาท

2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 53 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

5) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

7) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

8) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 46 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

9) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

10) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเภสัชกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

11) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

12) ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

13) ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

14) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางก่อสร้าง โยธา สำรวจ ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

15) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคาร และธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคาร และธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคาร และธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท

16) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท

17) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท

18) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท

19) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ตามที่คณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉินประกาศกำหนด
2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินประกาศกำหนด
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท

20) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท

21) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท

22) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท

23) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท

ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 37 อัตรา ดังนี้
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท

2) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2)
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท

3) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 31 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 28 อัตรา ประกอบด้วย
1) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

2) ตำแหน่ง คนงานเกษตร จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ทางเกษตรเบื้องต้น และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นอย่างดี
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

3) ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

4) ตำแหน่ง คนงานซ่อมแซมถนน จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีสภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีสามารถปฏิบัติงานได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

5) ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

5) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

7) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ผู้ชาย สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น ผู้หญิง แต่งชุดสุภาพ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้ารัดส้น) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสมัคร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711 ทั้งนี้ ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page