สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-23 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา
โรงพยาบาลกลาง จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 8 อัตรา
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 15 อัตรา
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 2 อัตรา
โรงพยาบาลนคราภิบาล จำนวน 6 อัตรา
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 2 อัตรา
โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
1. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
2. ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 9711 ระหว่างวันที่ 13-23 พฤษภาคม 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page