สำนักงานการบินกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. พนักงานคอมพิวเตอร์ ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือมีทักษะในงาน ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
– มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
– มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้งานระบบเครือข่าย (Network) ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin)

2. ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศ

3. ช่างโครงสร้างอากาศยาน ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศ

4. ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสนามบิน มาตรฐานการบริการการเดินอากาศ หรือความสมควรเดินอากาศ

5. ช่างระบบอากาศยาน ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศ

6. วิศวกรเครื่องยนต์อากาศยาน ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมอากาศยาน หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งเคยปฏิบัติงานในด้านช่างเครื่องยนต์อากาศยานมาแล้วเป็นผลดี
– มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศ

7. วิศวกรโครงสร้างอากาศยาน ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานโดยตรง หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานซึ่งเคยปฏิบัติงานในด้านช่างโครงสร้างอากาศยานมาแล้วเป็นผลดี
– มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศ

8. วิศวกรระบบอากาศยาน ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งเคยปฏิบัติงานในด้านช่างระบบอากาศยาน มาแล้วเป็นผลดี
– มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศ
ผนวก ข – 4

9. วิศวกรระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งเคยปฏิบัติงานในด้านช่างระบบไฟฟ้า เครื่องวัดประกอบการบิน และเครื่องช่วย เดินอากาศมาแล้วเป็นผลดี
– มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสนามบิน ด้านมาตรฐานการบริการ การเดินอากาศ หรือความสมควรเดินอากาศ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ ในวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0 2155 8856, 3-8556 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (www.maa.rtaf.mi.th)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page