กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

ค่าตอบแทน
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวนเงิน 10,430 บาท ต่อเดือน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวช.) จำนวนเงิน 11,280 บาท ต่อเดือน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จำนวน 13,800 บาท ต่อเดือน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
(1) มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักพรตหรือนักบวชในทุกศาสนา
(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(11) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความสุจริตใจ
(12) ในกรณีที่เป็นชาย ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว และจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ก) สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
ข) ได้รับการขึ้นทะเบียนเข้ารับราชการทหารในกองประจำการ ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ได้รับหนังสือสำคัญ แบบ สด 8
ค) ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ได้รับใบรับรองผลการ ตรวจเลือกฯ แบบ สด.43
(13) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตใน การสอบเข้ารับราชการ
(14) ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
(15) ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
(16) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ
(17) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

วัน เวลา และสถานที่ ที่เปิดรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ อาคาร 12 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 02 205 1004 ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page