กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริการกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
ปฏิบัติงานที่กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.2 ดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ ห้องน้ำห้องสุขาหญิง พัสดุอุปกรณ์ วัตถุพิพิธภัณฑ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการ และวิทยากรบรรยายนำชมพิพิธภัณฑ์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.4 ติดต่อราชการและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497
3.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก หรืออยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพราะกระทำผิดวินัย จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
3.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
3.10 ต้องไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่น ก่อนวันประกาศรับสมัคร (วันที่ 7 พฤษภาคม 2567)

ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์
1 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท
กับเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
2 อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 – วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ที่กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2475 7462

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page