โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 99 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองรังสีกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองจักษุกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ: ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาทัศนมาตรศาสตร์

3. นักเทคนิคการแพทย์ กองพยาธิกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์

4. นักกายภาพบำบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด

5. นักกายภาพบำบัด กองจิตเวชและประสาทวิทยา
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

6. นักวิชาการสถิติ กองบริการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ แผนกทะเบียนเวชสถิติ)
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชระเบียน ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชระเบียน หรือปริญญาอื่นๆ ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน (เวชสถิติ) หรือ ปริญญาสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองการ ใช้รหัสโรค (ICD10) และรหัสหัตถการ (ICD9)

7. นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ หน่วยผู้รับผิดชอบลูกจ้าง)
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ: ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มีความสามารถ ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

8. นายช่างเทคนิค แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล
กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
คุณวุฒิ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (รับสมัครเฉพาะ เพศชาย)

9. เจ้าพนักงานสถิติ กองอำนวยการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
คุณวุฒิ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพณิชยการ, สาขาการบัญชี, สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาการเงินการธนาคาร,สาขาการจัดการงานบุคคล, สาขาการจัดการ

10. เจ้าพนักงานสถิติ กองอำนวยการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ แผนกทะเบียนเวชสถิติ)
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
คุณวุฒิ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน (เวชสถิติ)

11. พนักงานธุรการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 13 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพและค่าตอบแทนพิเศษ)
คุณวุฒิ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ, สาขาการบัญชี, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการเงินการธนาคาร, สาขาการจัดการงานบุคคล, สาขาการจัดการ

12. นายช่างเทคนิค แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล
กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพและค่าตอบแทนพิเศษ)
คุณวุฒิ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (รับสมัครเฉพาะ เพศชาย)

13. พนักงานการเงินและบัญชี หมวดดูแลเงินรายได้ กองอำนวยการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพและค่าตอบแทนพิเศษ)
คุณวุฒิ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี

14. นายช่างเทคนิค ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง กองบริการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพและค่าตอบแทนพิเศษ)
คุณวุฒิ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์

15. พนักงานบริการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณวุฒิ: มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

16. พนักงานธุรการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณวุฒิ: มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2534 7234 ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page