สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเดือนละ 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยกรรม สาขาการเงิน สาขาการคลัง หรือสาขาการเงินการธนาคาร

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ไทย ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ เอกสารการสมัคร ที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2837 หรือ 08 9663 1935

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page