สำนักงานสรรพากรภาค 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

สำนักงานสรรพากรภาค 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3

1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 9 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. ชื่อตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานการภาษี
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ
(2) มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office: Ms-Word Ms-Excel Ms-Power Point หรือ Internet เป็นต้น
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีจิตสำนึกบริการ
(4) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
(6) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความกระตือรือร้น
(7) มีความละเอียด รอบคอบ และขยัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด แม่นยำและสามารถทำงานนอกเวลาได้

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2567, ตามวันและเวลาราชการ ดังนี้
(1) สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 3 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิด รับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ในเวลา ราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับ หรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
(2) การให้เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่จัดส่ง เอกสารมาที่สำนักงานสรรพากรภาค 3
ทั้งนี้ การสมัครลูกจ้างชั่วคราวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page