กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-11 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1. ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ แผนกเรียงพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา
** เพศหญิง

2. ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา โดยมีลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
** เพศชาย

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า
3.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3.3 เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว หรือเป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนด ปลดประจำการก่อนวันรับสมัคร
3.4 เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.6 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
3.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.8 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2564
3.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 3.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ
การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.12 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.14. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ หรือเคยมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดให้โทษ (ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 3.1 – 3.14 นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการบรรจุ จะต้องพ้นจากการเป็นพนักงานราชการทันที โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการบรรจุได้

อัตราค่าตอบแทน จำนวนอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท รวมถึงได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวม 12,430 บาท การรับสิทธิและสวัสดิการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.2564 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ พนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์กรมสารบรรณทหารเรือ http://www.admin.navy.mi.th
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.30 น.
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 5459 และ 0 2466 1915

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page