โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2566

*********

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1. นักวิชาการสถิติ กองบริการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ แผนกทะเบียนเวชสถิติ)
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน, ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน หรือปริญญาอื่น ๆ ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน (เวชสถิติ)

2. นักจิตวิทยาคลินิก กองกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (พัฒนาการ)

3. นักกายภาพบำบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

4. นักเทคนิคการแพทย์ กองพยาธิกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองจักษุกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิเต

6. นักเทคนิคการแพทย์ กองบริการโลหิต
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ทางด้านงานบริการโลหิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

7. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ)
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ หน่วยโภชนบำบัด)
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด อาหารและโภชนบำบัด

9. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ ห้องผ่าตัดหัวใจทำหน้าที่ควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม)
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

10. นักจัดการงานทั่วไป กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ ห้องสมุด)
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาบรรณารักษ์ศาสตรบัณฑิต

11. นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์)
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านกลุ่มงานการประกันสุขภาพในสถานพยาบาล

12. นักกิจกรรมบำบัด
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ กองจิตเวชและประสาทวิทยา)
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

13. เจ้าพนักงานสถิติ กองอำนวยการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางพณิชยการ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการ ธนาคาร, สาขาการจัดการ, สาขาการจัดการงานบุคคล

14. นายช่างเทคนิค แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล
กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล)
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์

15. พนักงานธุรการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาทางพณิชยการ,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการบัญชี สาขาการเงินการ ธนาคาร, สาขาการจัดการ, สาขาการจัดการงานบุคคล

16. พนักงานการเงินและบัญชี หมวดดูแลเงินรายได้
กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี

17. นายช่างเทคนิค แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล
กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล)
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์

18. นายช่างเทคนิค กองบริการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ โรงซักฟอก)
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์, ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

19. นายช่างเทคนิค กองบริการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
(ปฏิบัติงานที่ แผนกช่างโยธา)
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า

20. พนักงานบริการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 21 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท
คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

21. พนักงานธุรการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท
คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

22. พนักงานซักฟอก กองบริการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท
คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า ฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และ 13.00 น. ถึง 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ วันเสาร์วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการพิเศษ วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566) ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 2534 7234 หรือ 084 – 1591100

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back To Top

You cannot copy content of this page