โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 กันยายน 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 10,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.2 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง 20,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

1.3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 10,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1.4 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกทางจิตวิทยาคลินิก

1.5 ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

1.6 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

1.7 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

1.8 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล) จำนวน 5 อัตรา
ค่าจ้าง 15,490 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง 9,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 9,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

1.11 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.12 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.13 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา
ค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.14 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 5 อัตรา
ค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และมีได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back To Top

You cannot copy content of this page