วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
รหัสวิชา 311 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/ การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสาสนเทศและอินเทอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึก/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์/ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์อาร์ต/ศาสตร์คอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์และสถิติ/คอมพิวเตอร์การศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/เทคโนโลยีและสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบและการจัดการสารสนเทศนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงาน/วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
รหัสวิชา 305 การตลาด
สาขาวิชาการตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้ำปลีก/การจัดการทั่วไป (การตลาด) ธุรกิจศึกษา (การตลาด)/การโฆษณา

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 รหัสวิชา 311 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทาง อื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการ สารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสาสนเทศและอินเทอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลการศึก/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์/ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์อาร์ต/ศาสตร์คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์และสถิติ/คอมพิวเตอร์การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศเทคโนโลยีและสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ระบบ สารสนเทศคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการระบบและการจัดการสารสนเทศนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงาน/วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.2 รหัสวิชา 305 การตลาด ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาการตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การ จัดการธุรกิจค้ำปลีก/การจัดการทั่วไป (การตลาด) ธุรกิจศึกษา (การตลาด)/การโฆษณา

2.2.3 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยต้อง ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครละยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผู้สมัครสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตาม มาตรฐานวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่า ด้วยมาตฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ที่ตั้ง 619 หมู่ 10 ตำบล แม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 – 10 พฤศจิกายน 2566 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.และ ต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page