คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ ทั้งนี้ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. มีประสบการณ์การทำงานหรือฝึกงานในหน่วยงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล การทำงานร่วมกับชุมชน (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีทักษะและความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน การบริหารจัดการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
6. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนด

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
สิทธิ์ประกันสังคม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมัครด้วยตนเอง)
การสมัครเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมัครด้วยตนเอง)
สมาชิกกองทุนพนักงานเงินรายได้
สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี
มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สอบข้อเขียนวันที่ 22 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page