สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ งานนักจิตวิทยาให้การปรึกษา 15 อัตรา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ งานนักจิตวิทยาให้การปรึกษา 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-24 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักจิตวิทยาให้การปรึกษา จำนวน 15 อัตรา

ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักจิตวิทยาให้การปรึกษา จำนวน 15 อัตรา เพื่อให้ การบริการปรึกษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตสายด่วนสุขภาพจิต 1323 งานเอกสารวิชาการ งานวิจัย งาน ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมป้องกันในชุมชน งานประชุมสัมมนา งานประชุมวิชาการ ติดตามและรายงานผล ตลอดจนการประสานงานเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
อัตราค่าจ้าง 15,750.00 บาท ต่อเดือน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาจิตวิทยาหรือจิตวิทยาทั่วไป, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาการแนะแนว, จิตวิทยาให้การปรึกษา, สาขาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาจากสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์สำหรับหลักฐานการ สมัครงาน ได้ที่ https://camri.go.th/ ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” ในวันที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 หากส่งใบสมัครมาหลังจากเวลาดังกล่าว หน่วยงาน จะไม่รับพิจารณาใบสมัคร ส่วนหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริง ให้นำมายื่นในวันที่เรียกเซ็นสัญญา ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ตามวันเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามกรุณาติดต่อ กลุ่มงานพัสดุ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โทร. 02-248-8970 ถึง 71 วันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page