กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 45 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มกราคม 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

= บัญชีกลุ่มตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร =

กลุ่มที่ 1 นายทหารตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมก่อสร้าง

กลุ่มที่ 2 นายทหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 3นายทหารกิจการพลเรือน จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กลุ่มที่ 4 นายทหารสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล

กลุ่มที่ 5 นายทหารพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

กลุ่มที่ 6 อาจารย์ผู้ช่วย (1) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มที่ 7 อาจารย์ผู้ช่วย (2) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สาขาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม

= บัญชีกลุ่มตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวน =

กลุ่มที่ 1 ช่างโยธา (1) จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ม.3-ม.6, ปวช.-ปวส. สาขาช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา

กลุ่มที่ 2 ช่างโยธา (2) จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
คุณวุฒิ ม.3-ม.6, ปวช.-ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง

กลุ่มที่ 3 กำลังพล จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ม.6, ปวช.-ปวส. สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล สาขาพาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา

กลุ่มที่ 4 การข่าว จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ม.3 -ม.6, ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ทุกสาขา

กลุ่มที่ 5 ยุทธการ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
คุณวุฒิ ม.3-ม.6 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1

กลุ่มที่ 6 ส่งกำลังบำรุง จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ม.3 -ม.6, ปวช.-ปวส. สาขาพาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา

กลุ่มที่ 7 กิจการพลเรือน จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ม.3-ม.6. ปวช.-ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวิดีทัศน์

กลุ่มที่ 8 ปลัดบัญชีและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการเงิน การบัญชี การธนาคาร

กลุ่มที่ 9 สารบรรณ จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ม.3 -ม.6, ปวช.-ปวส. สาขาพาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา

กลุ่มที่ 10 การเงิน จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการเงิน การบัญชี การธนาคาร

กลุ่มที่ 11 แผนที่ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
คุณวุฒิ ปวช-ปวส. สาขาช่างยนต์ เครื่องกล เทคนิคยานยนต์

กลุ่มที่ 12 พลขับรถ จำนวน 14 อัตรา (ชาย)
คุณวุฒิ ม.3-ม.6, ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ ยานยนต์ เทคนิคยานยนต์
เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

กลุ่มที่ 13 เจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

กลุ่มที่ 14 เจ้าหน้าที่ทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

กลุ่มที่ 15 การศึกษา (1) จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
คุณวุฒิ ม.3-ม.6. ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปกรรม หรือเทคโนโลยีศิลปกรรม

กลุ่มที่ 16 การศึกษา (2) จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
คุณวุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปกรรม หรือเทคโนโลยีศิลปกรรม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ โดยมีเกณฑ์อายุ ดังนี้
3.1.1 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2549)
3.1.2 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2549)
เว้นผู้ที่สมัครในตำแหน่ง พลขับรถ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2555) และต้องเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ คือ ทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนด หรือทหารกองเกิน ซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (หลักฐานหนังสือสำคัญ แบบ สด.3 หรือ สด.8)
3.2 เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่ง (ตามผนวก ก และ ข) ที่จะสมัครสอบครบถ้วน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 (วันสุดท้ายของวันรับสมัครสอบ)
3.3 สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการโดยต้องมี
คุณวุฒิในสาขา ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง การเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้แล้ว ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th
3.4 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ
3.5 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
3.6 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ค)
3.7 ผู้สมัครสอบเพศชายจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และผู้สมัครสอบ เพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ไม่เป็นโรคเท้าแบนยึดติด (Rigid type) และไม่เป็นโรคตาบอดสี (Color Blindness)
3.8 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
3.9 ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
3.10 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
3.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาของศาล
3.12 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือการกระทำโดยประมาท
3.13 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการเนื่องจากกระทำความผิด หรือ หนีราชการ
3.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง
หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.15 คุณสมบัติตามข้อ 3.6-3.10 ให้ใช้ผลการตรวจโรคของคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถือเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยไม่ตรวจซ้ำอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะไม่พิจารณาผลการตรวจโรคจากสถานพยาบาลอื่น
3.16 พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจ ให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้

การสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบ” เลือกประเภทการสมัคร “นายทหารสัญญาบัตร” หรือ “นายทหารประทวน

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page