สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่ง เภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี)
อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
ที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
ที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลท่ายาง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 22,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง ดังกล่าวข้างต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page