ท่าอากาศยานแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา

ท่าอากาศยานแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่สอด

1 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ หรือ
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนด สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
– ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคน ต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมกับจิตใจที่ดีและมีความสามารถใน การปฏิบัติงานด้านการนิรภัยและการรักษาความปลอดภัย
– ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจ จะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดในข้อบังคับของ คณะกรรมการการบินพลเรือน
-มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งแสดงว่า มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วย เครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ซ
การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอน แทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ทั้งนี้ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ตามที่แนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานแม่สอด
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานแม่สอด ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.) โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ณ วันที่สมัครเมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page