สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวนอัตราว่าง 4 อัตรา
กลุ่มวิชาการประถมศึกษา ประกอบด้วย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา/วิชาเอก ดังต่อไปนี้
1. การประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
4. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-3
ปฏิบัติงานที่โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านหนองยาง/วัฒนานคร
2. โรงเรียนบ้านหนองหล่ม/วัฒนานคร
3. โรงเรียนบ้านคลองวัว/อรัญประเทศ
4. โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา)/โคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ไม่พิจารณานับหน่วยกิต
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรตามบัญชี รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 กล่าวคือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติ หน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ และในวันที่สั่งจ้างใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนต้องยังไม่หมดอายุ (ยกเว้นหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่สามารถนำมาใช้สมัครคัดเลือกได้)
พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามนัยหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณี สมัครสอบไว้แล้ว และได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 19-27 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ (สตรีสวมเสื้อ กระโปรง (ห้ามสวมกางเกง) สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น บุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาว สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page