โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทรายวัน)

1 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 562 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 407 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเงินและบัญชี

3 พนักงานซักฟอก (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 332 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
– มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

4 พนักงานบริการ (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 332 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศหญิง
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

5 พนักงานทั่วไป (งานทำความสะอาดอาคารสถานที่) จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 332 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

6 พนักงานทั่วไป (งานสวนและสนาม) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 332 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย
– อายุ 18 – 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก (ตึกใหม่) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page