มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1 ตำแหน่งสถาปนิก เลขที่ตำแหน่ง ส0096 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือ หากผู้สมัครอยู่ในระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอใบอนุญาตนำมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัครงาน

2 ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ปริญญาตรี) เลขที่ตำแหน่ง ส0143
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรี ด้านในสาขาวิชาวิชาเอกจิตวิทยา การปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะ แนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การ วัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่มีความจำเป็นเป็นเร่งด่วนได้
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความถนัดในงานบริการ
(5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(6) หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ปริญญาโท) เลขที่ตำแหน่ง ส0144
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาโท ด้านในสาขาวิชาวิชาเอกจิตวิทยา การปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยา การศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผล การศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่มีความจำเป็นเป็นเร่งด่วนได้
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความถนัดในงานบริการ
(5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(6) หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ส.0287
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และCanva เป็นต้น
(3) มีความรู้ความสามารถในการบริการวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ส.0441
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้ความสามารถในการโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความถนัดในงานบริการ
(5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(6) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ในเวลา ราชการ (ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2529 0674 – 7 ต่อ 446, 0 2909 1434 หรือทางเว็บไซต์ http://www.vru.ac.th

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page