บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000.-บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) สัญชาติไทย เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์
2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
3) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
4) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็น ที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย และโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
5) แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย
5) เพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านเกณฑ์ทหาร
7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
8) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
9) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใดๆ
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกนายจ้างเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การนิติบุคคลอื่น
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
2) มีความรู้ความสามารถในการตรวจเช็ค และซ่อมแซมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3) มีความรู้ความสามารถด้านงานช่างทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 63/4 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page