โรงพยาบาลวังน้ำเย็น รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลวังน้ำเย็น เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด) จำนวน 1 อัตรา
ได้รับเงินเดือน 15,960/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (UR NURSE กลุ่มงานประกันฯ) จำนวน 1 อัตรา
ได้รับเงินเดือน 15,960/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
ได้รับเงินเดือน 15,960/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
ได้รับเงินเดือน 7,590/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทย ประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่า และ
3. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการ รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ

5 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (บันทึกข้อมูล กลุ่มงานประกันฯ) จำนวน 1 อัตรา
ได้รับเงินเดือน 10,200/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ
2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ) จำนวน 1 อัตรา
ได้รับเงินเดือน 7,590/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

7 ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา (ห้องยา) จำนวน 1 อัตรา
ได้รับเงินเดือน 7,590/เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย
2. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 – 40 ปีบริบูรณ์
3. ไม่มีโรคต่อไปนี้ ไวรัสตับอักเสบ พิษสุราเรื้อรัง โรคจิต ลมชัก วัณโรค เท้าช้าง เรื้อน ติดเชื้อเอชไอวี ติดสารเสพติด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย สูบบุหรี่ BMI>25
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ซึ่งจำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะด้านการมองเห็นต้องชัดเจนและตาไม่บอดสี

8 ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา (คลังยา) จำนวน 1 อัตรา
ได้รับเงินเดือน 7,590/เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ไม่มีโรคต่อไปนี้ ไวรัสตับอักเสบ พิษสุราเรื้อรัง โรคจิต ลมชัก วัณโรค เท้าช้าง เรื้อน ติดเชื้อเอชไอวี ติดสารเสพติด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย สูบบุหรี่ BMI>25
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะด้านการมองเห็นต้องชัดเจนและตาไม่บอดสี
3. มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
4. สามารถขับรถยนต์ได้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก

9 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับเงินเดือน 7,590/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง อายุ 18 – 35 ปี
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ขึ้นไป
3. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานธุรการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page