โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (เงินประกันสังคมร้อยละ 5)

2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และขอบข่ายงานสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุ 22 – 35 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมัติเฉพาะ ตำแหน่งครูผู้สอน ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
2) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร 02-581-6475, 084-6886823 ตั้งแต่วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page