สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2467

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง
2) กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล ได้
ทั้งนี้ หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งที่ สมัครสอบแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และ คุรุสภา กำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล ไม่ผูกพัน กับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และตำแหน่งครู กศน.ตำบล ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว ได้ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2467 ในวันเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 3742 5436 (ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัคร ได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page