โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-7 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปีการศึกษา 2567

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
3 สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทาการศึกษา คุรุศาสตร์บัณฑิต/ศึกษาศาสตร์ บัณฑิต/การศึกษาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
2.7 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษปลดหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
2.8 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษปลดหรือไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.9 ไม่เคยเป็นผู้กระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page