โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลอานันทมหิดล เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) บรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

1 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
2 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2 เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3 นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
2 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4 พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิ ที่ต้นมีอยู่มิได้
2 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2567 (เวลา 0800 – 1600 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3678 5891 – 5 โทร.ทบ. 38013 (ค่าสมัคร 50 บาท)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page