สถาบันพัฒนาการเด็กราชนรินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการทำงานประกันสุขภาพ 2 อัตรา

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนรินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการทำงานประกันสุขภาพ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2567

รายละเอียด
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนรินทร์ รับสมัคร จ้างเหมาบริการทำงานประกันสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา

จ้างเหมาบริการทำงานประกันสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

1. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)
1.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
1.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นรวมทั้งพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช
1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่
1.6 เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
1.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.2 มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมMicrosoft Office : Word, Excel,PowerPoint a Internet
2.3 มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องกลุ่มงานพัสดุ ชั้น 2 ห้องเบอร์ 39 อาคารบริบาลเด็กและผู้ป่วยใน หรือทางไปรษณีย์ และสามารถโหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครทางอีเมล์ [email protected] เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5390 8300 – 49 ต่อ 73156, 73222 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ricd.go.th

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page