โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-29 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1 นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 782 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

2 นักทัศนมาตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 913 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิการศึกษาอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขา ทัศนมาตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์สายตา และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการ ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 782 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร ตั้งแต่วันที่ 14-29 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. 16.30 น.) หมายเหตุ ผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยห้ามสวมกางเกงยีนส์

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page