โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ครูพิเศษ อัตราค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนเดือนละ 12,660 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของครูผู้สอน
3.1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.1.1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 22 – 40 ปี
3.1.2. สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ดี
3.1.3. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3.1.4. มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำหลักสูตร การจัดทำแผนการบ่มเพาะ การจัดทำโครงการ การบ่มเพาะ ออกแบบการบ่มเพาะ และจัดการบ่มเพาะ การวัดผลและประเมินผล และส่งเสริมการจัดการ บ่มเพาะด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นความสำคัญทั้งสมรรถนะ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ ดีงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.1.5. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร MRW Office ชั้น 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page