ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศฐานทัพเรือสัตหีบ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มงานเทคนิค
1. ช่างกลโรงงาน กรง.ฐท.สส. จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีคุณวุฒิตรงตามกับตำแหน่งอัตราที่รับสมัคร จากสถานศึกษาของรัฐหรือที่ทางราชการรับรอง
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กรง.ฐท.สส. จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีคุณวุฒิตรงตามกับตำแหน่งอัตราที่รับสมัคร จากสถานศึกษาของรัฐหรือที่ทางราชการรับรอง
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กรง.ฐท.สส. จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีคุณวุฒิตรงตามกับตำแหน่งอัตราที่รับสมัคร จากสถานศึกษาของรัฐหรือที่ทางราชการรับรอง
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. ช่างเชือกรอกและการอู่ กรง.ฐท.สส. จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีคุณวุฒิตรงตามกับตำแหน่งอัตราที่รับสมัคร จากสถานศึกษาของรัฐหรือที่ทางราชการรับรอง
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. ช่างโลหะ กรง.ฐท.สส. จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีคุณวุฒิตรงตามกับตำแหน่งอัตราที่รับสมัคร จากสถานศึกษาของรัฐหรือที่ทางราชการรับรอง
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

6. ช่างโครงสร้างเรือ กรง.ฐท.สส. จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีคุณวุฒิตรงตามกับตำแหน่งอัตราที่รับสมัคร จากสถานศึกษาของรัฐหรือที่ทางราชการรับรอง
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กขส.ฐท.สส. จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีคุณวุฒิตรงตามกับตำแหน่งอัตราที่รับสมัคร จากสถานศึกษาของรัฐหรือที่ทางราชการรับรอง
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

8. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กขส.ฐท.สส. จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีคุณวุฒิตรงตามกับตำแหน่งอัตราที่รับสมัคร จากสถานศึกษาของรัฐหรือที่ทางราชการรับรอง
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กลุ่มงานบริการ
9. พนักงานรักษาความปลอดภัย (กรง.ฐท.สส.) จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3 มีความสามารถหรือทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel

10. พนักงานรักษาสถานที่ (สสส.ฐท.สส.) จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3 มีความสามารถหรือทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel

11. พนักงานบริการ (กพ.ฐท.สส.) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3 มีความสามารถหรือทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel

12. พนักงานบริการ (กซธ.ฐท.สส.) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
2 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3 มีความสามารถหรือทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.

สถานที่รับสมัคร
กลุ่มงานเทคนิค
ลำดับที่ 1 – 6 ณ กองบังคับการกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ
ลำดับที่ 7 – 8 ณ กองบังคับการกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
กลุ่มงานบริการ
ลำดับที่ 9 – 12 ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page