มณฑลทหารบกที่ 16 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2

มณฑลทหารบกที่ 16 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 16 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงิน และบัญชี ชั้น 2 กอท.สก.ทบ. สนับสนุนหน่วย มทบ.16

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2
กองออมทรัพย์กรมสวัสดิการทหารบก สนับสนุนหน่วยมณฑลทหารบกที่ 16 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,670.- บาท ค่าครองชีพ 2,330.- บาท (ใช้สิทธิประกันสังคม)

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป็นบุคคลพลเรือนชาย/หญิงมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก)
1.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
1.7 ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดประมาท หรือลหุโทษ
1.8 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เคยต้องโทษ ในคดียาเสพติดทุกประเภท และไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1.9 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการเงินและบัญชี (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันแรก)
2.3 เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี (พ.ศ.ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ.เกิด) โดยไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายซึ่งจะเข้ารับการตรวจ เลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการ ผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี
2.4 มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ
2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้เลื่อมใส ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.6 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ, พนักงาน หรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ และพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้
3. สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 2.6 อนุโลมให้สมัครสอบได้ แต่หากผ่าน การสอบคัดเลือกแล้วจะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนวันทำสัญญาจ้าง
4. หลักฐานประกอบ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 ถึง 3 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ( 09.00 – 16.00 นาฬิกา) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 16 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7488 ต่อ 53021

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page