โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 33 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร ขึ้นไป น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

1.2 คุณวุฒิของแต่ละตำแหน่งมีดังนี้
1.2.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 4 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 12,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.2.2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นผู้ที่สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจบหลักสูตรพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน (840 ชั่วโมง) ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.2.3 ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นผู้ที่สำเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต (เพศชาย) ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติฯ พ.ศ. 2557
1.4 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคที่ขัดต่อการปฏิบัติงาน
1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัคร เข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูล อันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ไม่รับบรรจุ หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ ซึ่งหากมีการตรวจพบสารเสพติด ในระหว่างการดำเนินกรรมวิธีการสอบคัดเลือกฯ หรือทำหลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการ จะถือได้ว่า ผู้สอบคัดเลือกเป็นโมฆะ
1.6 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.8 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567 ในวันเวลาราชการ ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0- 53245784 ต่อ 128

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page