โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1 ตำแหน่งนักทัศนมาตร
ค่าจ้างวันละ 790 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทัศนมาตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์สายตา และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรค ศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ค่าจ้างวันละ 790 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
(ปฏิบัติงาน สำนักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)
ค่าจ้างวันละ 660 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.)
(ปฏิบัติงาน สำนักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)
ค่าจ้างวันละ 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ

5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวช.)
(ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ค่าจ้างวันละ 410 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยกรรม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไม่น้อยกว่า 2 ปี

6 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ค่าจ้างวันละ 410 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

7 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาลและกลุ่มงานทันตกรรม)
ค่าจ้างวันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

8 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
ค่าจ้างวันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.th
และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หรือส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ หน้าซองโปรดระบุ ดังนี้
เรียน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 (ใบสมัครตำแหน่ง……ระบุ…..)
ทั้งนี้ ต้องส่งถึงโรงพยาบาลนครพิงค์ ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page