โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
ค่าจ้าง 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ

4 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ

5 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page