โรงพยาบาลเหนือคลอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงพยาบาลเหนือคลอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเหนือคลอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

1) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (รายเดือน) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเหนือคลอง จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,350.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เพศหญิงหรือเพศชาย
(2) กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
(3) มีสัญชาติไทย
(4) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
(5) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจากสภาการพยาบาล

2) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานจ่ายกลาง) (รายวัน) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเหนือคลอง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 347.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิงหรือเพศชาย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
3) มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

3) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (รายวัน) กลุ่มงานประกันสุขภา ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเหนือคลอง จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 520.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เพศหญิงหรือชาย
(2) กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
(3) มีสัญชาติไทย
(4) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
(5) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
(6) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายวัน) กลุ่มงานประกันสุขภา ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเหนือคลอง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 520.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เพศหญิงหรือชาย
(2) กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
(3) มีสัญชาติไทย
(4) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
(5) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
(6) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา หนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5) ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชระเบียนและบัตร) (รายวัน) กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเหนือคลอง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 347.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิงหรือเพศชาย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
3) มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
4) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

6) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (รายวัน) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเหนือคลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 347.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิงหรือเพศชาย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
3) มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
5) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2567 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเหนือคลอง ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเหนือคลอง (ข้างห้องจ่ายยา) และผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.nueklonghospital.com

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page