คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2567

รายละเอียด

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายอำนวยการศึกษา โรงเรียนแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. ไม่จำกัดเพศ หาก เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 4. มีความชำนาญในการออกแบบเว็บไซต์และเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ด้วยภาษา หรือ Web Framework ใด ๆ
อย่างน้อย เทคโนโลยี เช่น 1 HTML CSS, JavaScript Framework, PHP, JAVA เป็นต้น
5. มีความรู้และเข้าใจคำสั่ง SQL สามารถออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้
6. สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้
7. สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล เช่น Artificial Intelligence (Al) หรือ Virtual Reality (VR) มาประยุกต์ใช้ในงานได้
8. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
9. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำมาพัฒนางานในหน้าที่
10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
สิทธิ์ประกันสังคม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมัครด้วยตนเอง)
การสมัครเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมัครด้วยตนเอง)
สมาชิกกองทุนพนักงานเงินรายได้
สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี
มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page