โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เพศ ชาย หรือ หญิง
(2) มีสัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
(9) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ ใฝ่ศึกษาพัฒนาความสามารถ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด
(10) มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office)
(3) มีความรู้ความสามารถในขอบข่ายงานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จัดทำแผนฯ และงบประมาณในระบบราชการ การเขียน โครงการ การประเมินโครงการ รายงานโครงการ เป็นต้น
(4) มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ เต็มใจในการให้บริการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้มาสมัครด้วยตนเอง และขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ ตึกเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page