บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12-21 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัสดุ อัตราค่าจ้าง 10,000.- บาทต่อเดือน
โดยมิได้รับสวัสดิการ จากกองทุนประกันสังคม

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 25 – 40 ปีบริบูรณ์
3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาบัญชี
4. มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย แข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดัน โลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
5. พ้นพันธะทางทหาร
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
7. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เสพ หรือติดยาเสพติดใด ๆ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
9. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
10. ช่วยปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำรายงานต่าง ๆ
11. ช่วยปฏิบัติงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
11.1 ช่วยการจัดซื้อจัดหา
11.2 ช่วยตรวจสอบพัสดุประจำปี
11.3 ช่วยจำหน่ายพัสดุ
11.4 ช่วยงานรับบริจาค
11.5 ช่วยจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
11.6 ช่วยกำหนดและเขียนรหัสครุภัณฑ์
12. สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
13. มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความเคารพ ให้เกียรติผู้บังคับบัญชาและ เพื่อนร่วมงาน โอบอ้อมอารีต่อเด็ก
14. มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย วาจาสุภาพ
15. ช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
หมายเหตุ สำหรับผู้ซึ่งจะได้รับการเลือกสรรและได้รับการเรียกเข้ารับการจัดจ้าง ในวันที่ทำ สัญญาต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่น สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร 58/14 หมู่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 ตั้งแต่วันที่ 12-21 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดแนบ ท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page