กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน 15,000 บาท
ตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เงินเดือน 15,000 บาท
ตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนที่กําหนด ในเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page