โรงพยาบาลกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

โรงพยาบาลกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-30 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างเย็บผ้า) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยช่างช่างเย็บผ้าผู้ป่วยซ่อมแซมเสื้อผ้าผู้ป่วย
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3
– สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

2 ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3
– สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

3 ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3
– สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้
– ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างในตำแหน่งพนักงานสถานที่จะต้องทำหนังสือค้ำประกันความเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หรือ กรณีใช้บุคคลค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า

4 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตร วิชาทหารชั้นปีที่ 3
– สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

5 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำหอผู้ป่วยหนัก) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตร วิชาทหารชั้นปีที่ 3
– สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

6 ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3

7 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3
– สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

กำหนด วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่) ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ระหว่างวันที่ 8-30 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page