กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานบริหารโครงการกิจกรรมพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน)

1 ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำ ณ ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ 1 จำนวน 1 อัตรา อัตราการจ้าง 12,000.00 บาท
2 ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำ ณ ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ 3 จำนวน 1 อัตรา อัตราการจ้าง 12,000.00 บาท
(โดยสามารถเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 เพศชาย/หญิง
2.2 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.3 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.4 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เป็นอย่างดี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานบริหารโครงการกิจกรรมพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 8 อาคาร 20 ชั้น ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2299 4515 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page