โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 780 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า หรือ
– มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
– ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
– เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

3 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 780 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

4 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 780 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

5 ตำแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
– ปฏิบัติงานในการบริการทางการพยาบาลในห้องผ่าตัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในการ ตรวจสอบคัดกรองความถูกต้องของผู้รับการผ่าตัด เช่น ตรวจสอบชื่อ – ชื่อสกุล ประเภทการผ่าตัด พร้อม อุปกรณ์ที่ติดมากับผู้เข้ารับการผ่าตัด เป็นต้น รวมทั้งดูแลทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่บริเวณภายใน ห้องผ่าตัดให้สะอาด ปลอดภัย สนับสนุนและบริการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

6 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 780 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

7 ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 540 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ใน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

9 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ วันละ 540 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2566 ตามวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงพยาบาลอรัญประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back To Top

You cannot copy content of this page