วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1) ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มทุกสาขาวิชา ที่วิทยาลัยสารพัดช่างตรังเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2) ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ รหัสวิชา 203 คุณวุฒิที่สอดคล้อง เทคนิคโลหะ โลหะการ ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อม ประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ เชื่อมโลหะ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/ อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการเชื่อม โลหะ/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
2.2.2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 311 คุณวุฒิที่สอดคล้อง คอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี สารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการ สารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่วิทยาลัยสารพัดช่างตรังเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.2.3 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผู้สมัครสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่สอนหลังวันที่ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตาม ข้อบังคับคุรุสภาว่า ด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2566 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back To Top

You cannot copy content of this page