โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 ตุลาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ครั้งที่ 1/2567

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,620 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี พาณิชยการหรือสาขาอื่น ที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษาหรืองทางสารนิเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
– มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความสามารถทำสื่อการสอนได้
– มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก
– สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องานด้านการศึกษา
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
— มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– ไม่มีประวัติทุจริต หรือประวัติเสื่อมเสีย เป็นผู้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

4. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ตาปลอม
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์ เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
– อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft office และสามารถใช้ Program D Printing
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุน
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านจักษุวิทยา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
— มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

9. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านจักษุวิทยา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10. ตำแหน่งนักทัศนมาตร 4 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงาน ภารกิจด้านจักษุวิทยา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,210 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนมาตรศาสตร์ และได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์
– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวัดสายตาโดยใช้ Phoropter ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความรู้เกี่ยวกับโรคตาและสามารถตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้นได้
– สามารถใช้เครื่องมือพิเศษทางจักษุได้
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ตำแหน่งนายแพทย์ 2 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่ DMS-5, งานศูนย์วิจัย, คลินิกตาสดใส
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 60,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรมจากแพทยสภา
– ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยาจากแพทยสภา
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12. ตำแหน่งนายแพทย์ 1 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา
อัตราค่าจ้างประกอบด้วย ฐานค่าจ้างเดือนละ 55,000 บาท เงิน พ.ต.ส เดือนละ 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรมจากแพทยสภา
– ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยาจากแพทยสภาและได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาม่านตาอักเสบ
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13. ตำแหน่งนายแพทย์ 1 อัตราและสำรอง
ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา
อัตราค่าจ้างประกอบด้วย ฐานค่าจ้างเดือนละ 55,000 บาท เงิน พ.ต.ส เดือนละ 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรมจากแพทยสภา
– ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยาจากแพทยสภาและได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยา เด็กและตาเข
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ 2 วิธี
1. กรณีสมัครด้วยตัวเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ในวันและ เวลาราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 และเวลา 13.00 – 16.30 ) ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล อาคาร อำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
2. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลเมตตา ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) www.metta.go.th หัวข้อข่าวและกิจกรรม “ประกาศรับสมัครงาน” กรอกใบสมัครและ แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครแบบด่วนพิเศษ(EMS) มาที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” (ใบสมัครจะยึดวันที่ตามเลขที่ลงรับหนังสือ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ) ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2566 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3438 8700 – 2 0 3422 5818 0 3432 1244 ต่อ 5117

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page